In 2021 is verder vormgegeven aan het realiseren van een meer wendbare organisatiestructuur waarbij MRON beter in staat is de organisatiedoelstellingen te behalen. Om hier voortvarend mee aan de slag te gaan is een Taskforce in het leven geroepen waarin alle locaties (MST, SKB en ZGT) vertegenwoordigd zijn. De Taskforce heeft zich beziggehouden met een tweetal vraagstukken, te weten: Wat waar staan we voor als MRON en welke structuur past hier het beste bij. Na bekrachtiging van het voorstel tot uitwerking van de nieuwe MRON organisatie door de andeelhoudersvergadering van MRON zijn de werkgroep leden MRON 2.0 benoemd. De werkorganisatie heeft verder vorm gegeven aan het ontwikkelde organisatiemodel MRON 2.0 (zie afbeelding).

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat MRON leden actief betrokken willen worden bij de actuele vraagstukken waar de vennootschap voor staat. Daar waar dit voorheen vooral in de aandeelhoudersvergadering besproken werd is het de bedoeling om dit in de nieuwe structuur in de werkorganisatie onder te brengen. Op het juiste moment, bij de beleidsvoorbereiding, input geven en discussiëren over vraagstukken is datgene wat centraal staat bij MRON 2.0. Daarnaast is een Raad van Commissarissen een nieuw onderdeel van de structuur. Zij zullen actief toezicht houden en klankbord zijn voor de directeur bestuurders van MRON die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het vastgestelde meerjaren beleidsplan. Eind 2021 wordt tijdens een heidag verder van gedachten gewisseld over het ontwikkelde model waarna in 2022 hierover tot nadere besluitvorming wordt overgegaan.